โปรดอ่านข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ (ต่อไปเรียกว่า “เว็บไซต์”) ท่านสามารถจะใช้เว็บไซต์นี้ได้ถ้าท่านตกลงยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว โดยปราศจากข้อจำกัดหรือข้อสงวนสิทธิใด ๆ และจะถือว่าการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว บริษัท อี.พี.ซี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ต่อไปเรียกว่า “บริษัท”) สามารถ ปรับ เปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือยกเลิกส่วนต่าง ๆ ของข้อกำหนด และเงื่อนไขได้ทุกเมื่อ

โดยการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในหน้านี้ให้แสดงข้อมูลล่าสุด ซึ่งบริษัทจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ท่านทราบก็ได้ ดังนั้น จึงขอให้ท่านเยี่ยมเยียนเว็บไซต์หน้านี้ และตรวจสอบเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์เป็นระยะๆ

ข้อห้ามในการใช้งานเว็บไซต์บริษัท

  • การละเมิดสิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคล และการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น
  • การทำลายความสงบเรียบร้อย
  • การสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือการทำให้ผู้อื่นเสียเปรียบ
  • การทำสำเนาหรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกใด ๆ โดยมิได้รับการอนุมัติจากบุคคลภายนอกดังกล่าว
  • การทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสีย เสียชื่อเสียงหรือการหมิ่นประมาทบุคคลอื่น
  • การส่งแฟ้มข้อมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจก่อความเสียหายต่อการปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่น
  • โจรกรรมข้อมูลหรืออื่นใดที่ผิดกฎหมายหรือได้ห้ามไว้โดยกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ

การยินยอม การสละสิทธิในการได้รับประกัน

การที่ท่านใช้เว็บไซต์บริษัท ท่านยินยอม และรับภาระความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเองจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ที่บริษัทได้ให้บริการตามเนื้อหา และคุณภาพที่มีอยู่ในขณะนั้น ๆ ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามขอบเขตอันพึงได้รับอนุญาตสูงสุดตามกฎหมาย 

บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ และไม่รับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น

1. ในความถูกต้องแม่นยำ ความสามารถในการจำหน่ายเพื่อการค้า ความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์หรือการไม่ละเมิดสิทธิในเนื้อหาใด ๆ ที่เผยแพร่หรือที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ 

2. เซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้เว็บไซต์ทำงานนี้ ปราศจากไวรัสหรือลักษณะอื่นใดที่อาจแพร่ในลักษณะเดียวกัน ในการทำลายหรือทำให้เสียหายแก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านหรือทรัพย์สินอื่นใด เมื่อท่านได้เข้าถึง ใช้ อ่าน ดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์นี้หรือโดยประการอื่นจากการใช้เว็บไซต์นี้

บริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ เนื่องจากท่านใช้หรือเข้าถึงหรือไม่สามารถใช้หรือไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ บริษัทอาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของเว็บไซต์นี้หรืออาจระงับหรือเลิกใช้บริการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า บริษัทจะไม่รับภาระชำระค่าเสียหายใด ๆ อันเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือเนื่องจากไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ

ผลิตภัณฑ์ และให้บริการที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ มีไว้เพื่อการซื้อขายหรือให้บริการภายในประเทศไทยเท่านั้น

การเชื่อมโยงไฮเปอร์เท็กซ์จากเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้อาจประกอบด้วย ลิงค์ ซึ่งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น (ต่อไปเรียกว่า “เว็บลิงค์”) การที่ท่านเยี่ยมเยียนเว็บไซต์อื่นโดยการลิงค์ ถือเป็นความรับผิดชอบของท่าน เว็บลิงค์จะไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บลิงค์ใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บลิงค์ ท่านมีหน้าที่ความรับผิดชอบทำความเข้าใจ ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข คำแถลงเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคำบอกกล่าวอื่นๆ ตามกฎหมายหรือที่ปรากฎบนเว็บลิงค์ของบริษัท บริษัทขอสละสิทธิในการรับประกันทั้งปวงโดยชัดแจ้ง และโดยปริยายในความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์ และความถูกต้องตามกฎหมายหรือโดยประการอื่นๆ ในเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ดังกล่าว

กฎหมายใช้บังคับ

ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ให้อยู่ภายใต้บังคับ และตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยโดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน