1. ในกรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากใบรายการสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า โดยลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 2. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยน/คืนสินค้า โดยที่ไม่ใช่กรณีที่บริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดพลาด ลูกค้าจะต้องจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนทั้งหมด
 3. สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก หรือเปิดใช้งาน)
 4. เมื่อท่านต้องการเปลี่ยน/คืนสินค้า กรุณาติดต่อที่บริษัทฯ โทร 02-881-2600 เพื่อแจ้งปัญหาและประสานงานกับเจ้าหน้าที่
 5. บริษัทฯ ไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนสินค้าในกรณีต่อไปนี้
  • สินค้าที่ได้ทำการแกะ ฉีก หรือเปิดใช้งานแล้ว
  • สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่ง
  • สินค้าประเภทสั่งผลิต (Custom made)
  • สินค้าลดล้างสต็อก
  • สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข