ในวันที่ 2 และ 12 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท อี.พี.ซี. คอร์ปอเรชั่น ได้จัดให้พนักงานทุกคน ได้รับวัคซีนแอสตราซิเนก้า เข็มที่ 1 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา 33 บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย และวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เข็มที่ 1 ที่ได้รับจัดสรรโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ โรงพยาบาลธนบุรี 2 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญที่ทุกคนในสังคมไทย จะต้องร่วมกันฝ่าฟันวิกฤติโควิด 19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อเราทุกคนจะได้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ดังเดิม