Read More
Knowhow

ความจริงเกี่ยวกับกระดาษจากเยื่อบริสุทธิ์ (Virgin pulp) และเยื่อรีไซเคิล (Recycled pulp)

ถ้าเราต้องการรักษาสิ่งแวดล้อม คุณคิดว่าเราควรเลือกใช้กระดาษที่ผลิตจากเยื่อบริสุทธิ์หรือเยื่อรีไซเคิลดี ? หลายคนอาจคิดว่าคำตอบคือต้องกระดาษที่ผลิตจากเยื่อรีไซเคิลสิ วันนี้เราจะมาตอบข้อสงสัยกันว่ากระดาษรีไซเคิลจะเป็นคำตอบสำหรับทุกๆ กรณีหรือไม่ ถ้าเราต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเราไปพร้อม ๆ กับการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง คุ้มค่า มีประโยชน์ และยั่งยืนที่สุด

Read more